Letní QRP závod na VKV

Tyto podmínky platí od 1.července 2011

Převzato z WEBu ČAV


Letní QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz.

Pořadatel: ČAV - českomoravští amatéři vysílači

Soutěžní kategorie:
 • 144 MHz SO
 • 144 MHz MO

 • SO (SINGLE OP) - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.
  MO (MULTI OP) - stanice ostatní

  Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

  Další podmínky:
 • QTH libovolné.
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.
 • Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).
 • Spojení se stanicemi, které mění své QTH během závodu např. Rover (/R) se nepočítají do bodovaných spojení a mají bodovou hodnotu 0 (nula).
 • Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.


 • Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

  Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

  Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
 • Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
 • Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
 • Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
 • Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.


 • Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
 • Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru
 • Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC


 • Stanice nebude v závodě hodnocena:
 • Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
 • >!-- neplatí od r. 2011:
 • Za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
 • -->
 • Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
 • Za nesportovní chování v závodě


 • Zasílání deníku:
 • Termín odeslání deníku se zkrátil z 10 dní na 7 dní v souladu se Všeobecnými podmínkami
 • Elektronicky na qrp [zavináč] seznam.cz
 • Poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5


 • Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Letního QRP závodu na VKV.

  Poznámky k Letnímu QRP závodu:

      Po loňském testovacím ročníku máte před sebou nové propozice. V podstatě jsem se přesvědčil o tom, že nejlepší, co můžu pro závod udělat, je nedělat změny. Změn je skutečně velmi málo a nejsou zásadního charakteru. Děkuji všem za pochopení a za podporu v nelehké situaci. Nakonec zůstal jediný závod v termínu Klasického QRP závodu.

      Ke změnám. Jsou víceméně kosmetické, ale několik bodů bych rád vypíchnul. Začíná to změnou vyhlašovatele, místo mne je jím ČAV. Název se pro zjednodušení změnil na Letní. Stejně se mezi závodníky mluvilo o zimním závodě, o letním závodě, tak proč to nedat přímo do názvu. Termín odeslání deníku se zkrátil z 10 dní na 7 dní v souladu se Všeobecnými podmínkami. Pro mne ty 3 dny znamenají snížení stresu při vyhodnocování, protože pokud jsem chtěl vyhlašovat výsledky v Holicích, tak jsem neměl žádnou časovou rezervu. Jako reakce na Rover stanice je nezapočítávání bodů za spojení s nimi. Vyzkoušel jsem si to v praxi při vyhodnocování Zimního QRP závodu, kde se jedné stanici podařilo po výměně operátorů omylem dávat jiný lokátor. Je to nevyhodnotitelné, pokud od dotyčné stanice nedostanu log. Nelze jednoznačně určit, který údaj je správný, a který ne. Bylo zrušeno pravidlo o diskvalifikaci při překročení 10% chybných spojení. Jsou nové adresy pro doručování deníků. Používaly se už před rokem, teď jsou uvedeny v propozicích.

  18 June 2011 Mirek OK1DOM  Home    Go back

  NAVRCHOLU.cz