Zimní QRP závod na VKV

Tyto propozice platí od 1.ledna 2011

Převzato z WEBu ČAV

Od roku 2011 bude ČAV vyhlašovatelem Zimního QRP závodu na VKV. Termín zůstává, propozice doznaly minimálních změn.

Zimní QRP závod na VKV se již zabydlel v termínovníků nadšenců závodníků na VKV. Proto bylo možné ho převést z určité testovací fáze do stavu běžného. Součástí toho bylo též převedení vyhlašovatele závodu ze mne na ČAV. Jede o první krok pro možnost vytvoření Mistrovství ČR QRP na VKV, které by vyhlásili společně ČAV a ČRK. O této idei se hovořilo na schůzce VKV v Holicích.
Původně jsem vyhlásil závod sám, protože tou dobou panovala mezi hamy taková nálada, že někteří se nezúčastňovali závodů vyhlašovaných „tou druhou organizací“ z principu. To by zrovna nepomohlo novému závodu do začátku. Teď už to snad pominulo.
Ve vlastních propozicích se toho změnilo minimum. Jiná je doručovací mailová adresa pro deníky (qrp [zavináč] seznam.cz), bylo vyškrtnuto pravidlo o diskvalifikaci při více jak 10% chyb, ve zbytku jde o slovíčkaření. Stejný je požadavek napájení z chemických článků atd., stejně se musí postavit antény nejdříve v pátek před závodem. Termín na odeslání deníků zůstal 10 dní, protože kvůli termínu uzávěrky časopisu Radioamatér/Radiožurnál bylo nutno nové propozice poslat ještě před schůzkou VKV komise a navíc nevidím důvod, proč zkracovat termín. Naopak, delší termín přivítají ti, kteří jsou na horách na dovolené a v klidu odešlou deník až po návratu.
V závodě jsou stále hodnoceni jednotlivci i kluby dohromady. Prosím, aby v denících bylo uvedeno v PSect, zda jde o Single, Multi nebo Check. Jde o to, aby v budoucím Mistrovství ČR, které bude mít nepochybně kategorie Single a Multi, bylo možno body náležitě zařadit.

Zimní QRP závod je otevřený a mezinárodní a proto vyzývám všechny přátele QRP provozu na VKV v okolních státech, aby vylezli z papučí a absolvovali závod pro tvrdé chlapy a nezdolné ženy. Budu se těšit na vaše deníky.

Nejbližší Zimní QRP závod je v neděli 6. února 2011

Saturday 25 December 2010 - Mirek OK1DOM


Propozice Zimního QRP závodu na VKV


Tyto propozice platí od 1.ledna 2011 pro Zimní QRP závod na VKV
ČAV - českomoravští amatéři vysílači vyhlašuji Zimní QRP závod na VKV
Zimní QRP závod na VKV se koná vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.

Soutěžní pásma:
- 432 MHz 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz 11.00-13.00 UTC

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Další podmínky:
- QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud.
- Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
- Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
- V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují
- Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi
- Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
- Napájení všech zařízení, potřebných pro provoz (TCVR, rotátor, bug, PC...) pouze z chemických zdrojů, můžou být dobíjeny po dobu závodu jenom ze solárních článků, Peltierova článku, nebo mechanických zdrojů poháněných lidskou silou.
- Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem.
- Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
- S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
- Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Vyhodnocení:
Vyhodnocovat se bude jednak každé pásmo zvlášť, jednak celý závod prostým součtem bodů z obou pásem. Stanice single a multi se vyhodnocují společně. První trojice stanic na každém pásmu a v celkovém pořadí obdrží diplom.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
- Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
- Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
- Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
- Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.


Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
- Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
- Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:
- Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
- Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
- Za nesportovní chování v závodě.


Zasílání deníku:
- elektronicky na qrp [zavináč] seznam.cz
- poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Zimního QRP závodu na VKV.


Mirek OK1DOM


Home    Go back

NAVRCHOLU.cz